×
TUR
KAYÜ Anasayfa
Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler
Başvurularda Dikkat Edilmesi Gerekenler

1.Araştırmacılardan en az biri KAYU personeli ve/veya öğrencisi olmalıdır.

2.Formun eksiksiz biçimde doldurulmuş olması zorunludur.

Etik kurul başvuru formunda istenen bilgilerin yazılmamış olması ya da bazı bölümlerin çıkarılmış olması başvurunuzun değerlendirmeye alınmamasına sebep olacaktır.

3.Çalışmanın başlama ve bitiş tarihleri, veri toplama sürecinin başlama ve bitiş tarihlerini ifade etmektedir. Çalışma etik kurul onayı almadan önce başlayamaz. Veri toplama başlangıç tarihi etik kurul izni alındıktan sonra olacak şekilde planlanmalıdır.

4.Başvuru formunda (amaç, kapsam ve yöntem bölümlerinde) alan yazın bilgilerine kaynak gösterilmelidir. Kaynakça yöntemden sonra, atıf sıra sistemine göre (örneğin APA7, Vauncover vb) ve kaynaklar başlığı altında verilmelidir.

5.Yöntem bölümü açık ve detaylı biçimde yazılmış olmalıdır. Çalışma için yöntem bilgisi (nitel, nicel ve karma araştırma vb) ve evren ve örnekleme yöntemleri hakkında bilgi verilmelidir.

6.Verinin nasıl toplanacağı belirtilmeli (anket, ölçek, gözlem, görüşme gibi), veri toplamada kullanılacak ölçüm araçları hakkında detaylı bilgi verilmeli ve veri toplama araçlarının bir örneği (ölçek, görüşme soruları vb) etik kurul onay formuna eklenmelidir.

7.Verilerin nasıl analiz edileceği hakkında kısaca bilgi verilmelidir.

8.Gerekli durumlarda ölçüm araçlarının sahipleri, geliştiricileri ve telif hakları var ise hak sahibinden kullanım için izin alınmalı ve bu izinler ekler bölümünde sunulmalıdır.

9.Araştırmada işlem (katılımcılara ulaşma, veri toplama, uygulama/terapi, vb) detaylı biçimde açıklanmalıdır.

10.‘Proje etik açısından geliştirilmesi gerekmektedir’ kararı sonrası tekrar başvuru durumunda, etik kurul onay formundan ayrı bir belgede, önceki başvurunun ret gerekçesi ve bu gerekçeye ilişkin ikinci başvuruda yapılan tüm düzenlemeler/değişiklikler ayrıntılı biçimde yazılmalıdır. Bu düzenlemeleri içeren başvuru dosyası etik kurul tarafından tekrar incelenerek, dosya 2.inci kez değerlendirilecektir.

Değerlendirme neticesinde nihai karar olarak “Proje etik açısından uygun bulunmuştur (UYGUN) ” veya “Proje etik açısından uygun bulunmamıştır(RED) ” kararı verilecektir. Eğer 2. Değerlendirmede de RED kararı verilirse, aynı başlıkta ve konuda yapılan diğer başvurular kurul tarafından kabul edilmeyecektir.

Ek olarak etik kurul başvuru formunda da değişikliklerin takip edilebilmesi için, ikinci başvuruda yapılan değişiklikler kırmızı renkte yazılmalıdır.

11.Katılımcılar için gerekli durumlarda aydınlatılmış onam formu oluşturularak başvuru formuna eklenmesi zorunludur. Onam Formunda katılımcıya herhangi bir ücret ödenip ödenmeyeceği ve/veya talep edilmeyeceği bilgisi verilmelidir. Çalışmaya 18 yaş altı gönüllülerin alınması planlanıyorsa ek olarak çocuk rıza formu ile veli/vasi onam formu da hazırlanmalıdır.

12.Onam formu tek bir sayfa üzerinde olacak şekilde düzenlenmeli, imzalar ve onam metni tek bir sayfada yer almalıdır.

13.Katılımcılardan kimlik bilgisi alınmamalıdır. Eğer aydınlatılmış onam formunda bu bilgiler istenecek ise; bu formlar katılımcılardan bilgi edinilen belgelerden ayrı olarak toplanmalı ve saklanmalı ve işlemin bu şekilde olacağı etik kurul başvuru formunda yazılmalıdır.

14.Gerekli durumlarda, araştırma yapılacak kurumdan (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Özel Kurum Yönetimi vb) izin alınmalı veya daha sonra izin alınacağı etik kurul başvuru formunda yazılmalıdır.

15.Uygulama, terapi vb yapılan çalışmalarda, çalışma bitiminde, aynı uygulama imkanları, kontrol grubu katılımcılarına da sunulmalıdır.

16.Hassas gruplarla (çocuklar, gebeler, ergenler, kısıtlı ya da engelli bireyler, özellikli tanı grupları vb) yapılan çalışmalarda, bu gruplara yönelik ek tedbirler alınmalı ve önlemler başvuru formunda belirtilmelidir.

17.Belge, kayıt vb kullanılarak yapılacak geriye dönük çalışmalarda kurum izni alınmalı ya da alınacağı başvuru formunda belirtilmelidir.

18.Çalışma katılımcı içeriyorsa, katılımcı sayısı başvuru formunda belirtilmelidir.

19.Çalışmada yetkinlik gerektiren bir işlem, uygulama vb mevcut ise, araştırmacılardan en az birinin bu alanda yetkinlik sahibi olması gereklidir. Ek olarak, eğer başvuruyu yapan tez öğrencisi ise ve çalışmasında yetkinlik gerektiren uygulamalar varsa, uygulamayı yapacak kişi olarak bu kişi, yetkinlik sahibi olduğunu belgelemelidir.

20.Araştırma sürecinde bir değişiklik yapılmış ise (örneğin; merkez değişikliği, araştırmacı eklenmesi veya çıkartılması, belirtilen veri toplama tarihleri dışına çıkılması gibi) bu değişikliğe ilişkin etik kurula dilekçe ile başvuru yapılmalı ve bilgi verilmelidir.

21.Onam formu hariç tüm belgeler Times New Roman karakteri ile,12 punto ve 1,5 satır aralığı şeklinde yazılmalıdır.